Supertrail Online Show

Proposition för
WORKING HORSES SPRING SUPERTRAIL
Online show

Välkomna till Sveriges (världens?) ANDRA online show enligt tävlingsformen extreme cowboyrace! Alla kan vara med! Bygg upp banan hemma, rid enligt skissen två gånger i valfri gångart, filma och skicka in. Du laddar upp en film per heat i programmet. Kom ihåg att ha ljudet på.

Domare Bill Cameron, USA.  Level 5 EXCA judge

Sista  anmälningsdag 12 April

Anmälan: Du anmäler dej i tävlingsprogrammet på wshow.se genom att registrera dej, välj tävlingen och välj klass. Där finns en länk till uppladdning av film.
Du kan anmäla dej redan nu och ladda upp filmen senast 12 april kl 23.59
Vid stort intresse kan vi tvingas att begränsa antalet startande, så anmäl gärna i god tid.

Startavgift
Klass 1 och 2 200kr,
Klass 3 250kr
Insättes samtidigt med anmälan på bankgiro 541-4024 SWISH 123 338 2314 eller paypal mathias@workinghorses.se

Inget medlemskap eller licens krävs.

Öppet för ryttare i alla åldrar och hästar/ponnyer oavsett storlek.

En häst får bara starta en gång per klass. En ryttare får starta flera hästar i samma klass.

Rosetter till placering 1-3 kommer på posten. Specialpris till bästa junior tom 12 år. Diplom till alla deltagare.
OBS prispengar i klass 3 enligt Jackpotsystem, 40% av inbetalda startavgifter tillbaka till de placerade.

Klasser:
Klass 1 Novice.
Novice-divisionen är till för ryttare på basnivå som har
grundläggande ridkunskaper, och som har haft liten eller ingen framgång i exca- eller andra ridsportstävlingar. Novice-divisionen är en ingångsnivå där ryttaren kan utveckla självförtroende och rutin som gör det möjligt för ryttaren att gå över till Intermediatedivisionen. Syftet med Novice-divisionen är att vara en division som är rättvis för alla ryttare på basnivå. Novice-ryttare får rida ”upp” i de högre divisionerna.

Klass 2 Intermediate, om du placerat dej på exca-eller onlinetävling, har viss annan tävlingsvana och inte tar emot ersättning för att rida eller träna hästar. Intermediate-ryttare har ökade kunskaper i horsemanship. En ryttare på den här nivån har haft en del erfarenhet av tävling i andra ridsporttävlingar och/eller i Extreme Cowboy Racing.


Klass 3 Open, för övriga ryttare och för proffs, alltså om du på något sätt tar betalt för att rida, hålla lektioner eller träna andras hästar/övriga ryttare, eller om du startat pro-klass på officiell exca-tävling.
Det är tillåtet att rida svårare klass än ens vanliga, dock inte lättare.

Banorna rids i två heat med samma bansträckning, ingen tidtagning. Hela banan och hindren rids i valfri gångart och tempo.
8-10 hinder plus overall horsemanship.
De mått och beskrivningar som behövs är inritade på banskissen.

Om EXCA:
En tävlingsgren där det gäller att ta sig över/igenom olika hinder och utmaningar som kan finnas på en ranch eller ute i naturen. Det är valfritt tempo på  hela banan. Det är godkänt att rida barbacka, i repgrimma, bosal, sidepull, tränsbett eller stångbett.
Sadel western eller engelsk.
Icke tillåten utrustning är mekanisk hackamore, alla former av nosgrimmor, alla former av hjälptyglar eller inspänning inkl martingal
Ryttarens utrustning är jeans eller ridbyxor, ngn form av ridskor eller stövlar med klack, långärmad skjorta eller jacka, hatt eller hjälm (tom 18 år är det obligatoriskt med hjälm). Sporrar av westerntyp valfritt. Ytterkläder valfritt.

Frågor på messenger Working Horses, på facebooksidan eller via mail.

Vi rekommenderar att du läser regelboken, där finns tydliga beskrivningar av hur bedömningen går till och vad som förväntas av ekipagen. Länk till hela EXCA-regelboken på svenska hittar du här

Banskisser/patterns:


IN ENGLISH
Welcome to Sweden’s (the world?) SECOND online show according to the competition form extreme cowboy race! Everyone can join! Build the track at home, ride according to the sketch twice in any gait, film and send in. Upload one movie per heat to the program. Remember to have the microphone turned on.

Entry Fee
Class 1 200SEK
Class 2 200SEK
Class 3 250SEK
Pay the fee at the same time as registration, by bank transfer 541-4024 SWISH 123 338 2314 or paypal mathias@workinghorses.se

Open to riders of all ages and horses / ponies regardless of size.

A horse may only start once per class. A rider may start several horses in the same class.
Ribbons for place 1-3 will be sent in the mail. Special prize for best junior up to 12 years. Diploma to all participants.

Divisions
Class 1 Novice. The Novice division is for basic level riders who have basic riding skills, and who have had little or no success in exca or other equestrian competitions. The Novice division is an entry level where the rider can develop self-confidence and routine that enables the rider to move to the Intermediate division. The purpose of the Novice division is to be a division that is fair to all riders at the basic level. Novice riders can ride ”up” in the higher divisions.

Class 2 Intermediate, if you have placed in an exca or online competition, have some other competition routine and do not receive compensation for riding or training horses. Intermediate riders have increased knowledge in horsemanship. A rider at this level has had some experience of competing in other equestrian competitions and / or in Extreme Cowboy Racing.

Class 3 Open, for other riders and for professionals, ie if you in any way charge for riding, holding lessons or training other people’s horses / other riders, or if you started pro-class at an official exca competition.

It is allowed to start in a higher class, but not an easier.

The patterns are to be ridden in two heats, no timekeeping. The entire pattern and the obstacles can be ridden in any gait and pace.

8-10 obstacles plus overall horsemanship.

The measures and descriptions needed are written on the pattern.

Arbetande hästar är lyckliga hästar